Περιμένετε να φορτώσει και πατήστε ''START'', ''PLAY'', ''New Game''