Κλάσματα!!!! + × ÷ ?  
=


=

Πρόσθεση | Αφαίρεση | Πολλαπλασιασμός | Διαίρεση |  

 

 

                        

Μιχάλης Καλλίτσης